จิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ 30 มิถุนายน 2566

                    สพป.นครนายก จัดงานชุมนุมลูกเสือ “จิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ 30 มิถุนายน 2566
ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนาย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ โดยมีลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานฯเป็นจำนวนมาก
                    กิจการลูกเสือมีอุดมการณ์และวิธีการเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั่วไป สามารถหล่อหลอมเยาวชน แม้ต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ให้ความเมตตา มีความจริงใจต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การจัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ จึงมีความสำคัญที่เยาวชนมีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมงาน เพื่อร่วมสนองตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ภายใต้การดำเนินงานจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”และส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนืต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *