นายเสรี ขามประไพ
นายเสรี ขามประไพ
ผอ.สพป.นครนายก
edunakornyok.dlict@edunayok.com
037-313628-16
นายอภิชัย ซาซุม
รองผอ.สพป.นครนายก
super.nayok@esdc.go.th
037-312393
สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน
รองผอ.สพป.นครนายก
edunayok.plan@gmail.com
037-313628-21
นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
รอง ผอ.สพป.นครนายก
director.ny2601@gmail.com
037-313628-11
นายบัญชา รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
buncha12481248@gmail.com
037-312393
นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
personnelnayok2564@gmail.com
037-313628-20
นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
songseamg@gmail.com
037-313628 -22
นางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อานายการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
moneyny2021@gmail.com
037-313628-15
นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
edunayok.plan@gmail.com
037-313628 -21
นายจักริน มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
chakkarin6421@gmail.com
037-313628-19
นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
sahaput@gmail.com
037-313628 -14
นางสาวศรกมล ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษา
training.k2560@gmail.com
037-31362-19
นางสาวชุติมา เบญจมินทร์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
dlict.nayok@gmail.com
037-313628-12
นางธิดารัตน์ มีสาระภี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
director.ny2601@gmail.com
037-313628-11