ผู้บริหาร

ดร.ณัชญานุช สุดชาดี
ผอ.สพป.นครนายก
director@nayok.go.th
037-313628
นายอภิชัย ซาซุม
รองผอ.สพป.นครนายก
sarabun@nayok.go.th
037-313628-11
นายสมชาย นาคนัด
รองผอ.สพป.นครนายก
super.nayok@esdc.go.th
037-312393
นางสาวจิรชยา คงแสนคำ
รองผอ.สพป.นครนายก
money.ma@nayok.go.th
037-313628 -21
นายบัญชา รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
super.nayok@esdc.go.th
037-312393
นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
personnel.ma@nayok.go.th
037-313628-20
นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
edu.ma@nayok.go.th
037-313628 -22
นางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อานายการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
money.ma@nayok.go.th
037-313628-15
นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
plan.po@nayok.go.th
037-313628 -21
นายจักริน มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
chakkarin6421@gmail.com
037-313628-19
นายสหพัฒน์ รัตนศรีประทีป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
audit.in@nayok.go.th
037-313628-14
นางสาวศรกมล ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษา
develop.ta@nayok.go.th
037-31362-19
นางสาวชุติมา เบญจมินทร์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
dlict.dl@nayok.go.th
037-313628-12
นางธิดารัตน์ มีสาระภี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
sarabun@nayok.go.th
037-313628-11