สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ร่วมเข้าเฝ้ารับเด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โรงเรียนเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2498 ในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 124 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 3

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 3 ราย จากนั้นทรงรับฟังผู้อำนวยการโรงเรียนถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สำหรับด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนพบนักเรียนมีภาวะเตี้ย แก้ไขปัญหาโดยจัดอาหารกลางวันที่มีโปรตีนเพิ่มมากขึ้น และจัดอาหารเสริมนม ส่วนนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและให้ความรู้การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณเลข กิจกรรมห้องพยาบาล สำหรับกิจกรรมห้องสมุด จัดเป็นมุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ สารานุกรม และมุมหนังสือนิทาน ให้นักเรียนเลือกอ่านตามความสนใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่านหนังสือหน้าเสาธง ทำบันทึกรักการอ่าน และห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และยังช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มากขึ้น 

สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้หลักการสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมร้านค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมออมทรัพย์ รับฝากเงินของสมาชิก ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะ และนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ อาทิ ถุงนมทำเป็นเปลนอนรักษ์โลก ส่วนขวดน้ำพลาสติก นำมาทำเป็นโมบายปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ 

ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ จัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีกิจกรรมทำไม้กวาดทางมะพร้าว ร้อยลูกปัดสายคล้องแมส และทำยาดมสมุนไพร ส่งจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียน นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสอนทำเหรียญโปรยทาน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การนี้ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลาดุก โดยโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ พันธุ์ไก่ไข่ รวมทั้งค่าอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงไก่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และนำเห็ดนางฟ้ามาฝึกให้นักเรียนแปรรูปเป็นเห็ดสามรส และข้าวเกรียบเห็ด เพื่อถนอมอาหาร ขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน นำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ และนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 19 โรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *