การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน