คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ บุคลากร สพป.นครนายก

งานรับส้งหนังสือราชการ
ขั้นตอนการขอคัดสำเนา กพ.7
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ
ขั้นตอนการขอยกเลิก ปพ.1
ขั้นตอนการจ่ายเงินทดรองค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
ขั้นตอนการลงรับหนังสือ
ขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1-3)
หนังสือรับรอง ข้าราชการ
หนังสือรับรองเงินกู้และขั้นตอนการลงทะเบียนรับหรังสือราชการ