เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.นครนายก

โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนบ้านชวดบัว
โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
โรงเรีนรชลนายกสงเคราะห์
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
โรงเรียนวัดท่าทราย
โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
โรงเรียนวัดวังไทร
โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
โรงเรียนวัดวังตูม
โรงเรียนวัดโคกลำดวน
โรงเรียนวัดวังปลาจีด 
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
โรงเรียนวัดสันตยาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
โรงเรียนวัดบางปรัง 
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
โรงเรียนวัดบางหอย
โรงเรียนวัดศรีจุฬา
โรงเรียนวัดคีรีวัน 
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
โรงเรียนวัดพราหมณี
โรงเรียนสาริกา
โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
หัวเขาแก้ว
วังดอกไม้ ย้ายมาจากหุบเมย
บ้านดงวิทยาคาร
วัดหุบเมย
วัดวังยายฉิม
วัดท่าด่าน
วัดท่าชัย
วันครู 2504
บ้านดงแขวน
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
วัดพรหมเพชร ย้ายมาจากลำบัวลอย
วัดเกาะกา
วัดลำบัวลอย
บ้านโคกสว่าง
วัดท่ามะปราง
วัดนาหินลาด
วัดโพธิ์
วัดเนินหินแร่
บ้านบุ่งเข้
วัดเนินสะอาด
บ้านเขาเพิ่ม
บ้านเขาส่องกล้อง
บ้านเขาหัวนา ย้ายมาจากโคกลำดวน
วัดโคกสว่าง
บ้านเขาไม้ไผ่
บ้านคลอง 30
วัดโบสถ์เจริญธรรม
วัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร)
วัดท่าทราย (พิมพานุสร)
วัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)
วัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร)
อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) ย้ายมาจากพิกุลแก้ว
วัดทองจรรยา
ชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)
วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
วัดหนองรี ย้ายมาจากเขาหัวนา
วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
วัดศรีสุวรรณ
วัดบ้านพริก
วัดหนองคันจาม
บ้านคลอง 33
บ้านชะวากยาว
บ้านคลอง 31
ชุมชนวัดป่าขะ
วัดหนองเคี่ยม
วัดแหลมไม้ย้อย
วัดพิกุลแก้ว ย้ายมาจากวัดเลขธรรมกิต
วัดเกาะพิกุล
บ้านหนองกันเกรา
บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
วัดกุฎีเตี้ย
วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ มิตรภาพที่ 162
บ้านคลองใหญ่
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
บ้านคลอง 14
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
วัดทวีพูลรังสรรค์
บ้านคลอง 1
วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
วัดประสิทธิเวช
บ้านกลางคลอง 30
วัดใหม่พงษ์โสภณ (หลอมรวมอรุณรังษี)
วัดอรุณรังษี (หลอมรวมวัดใหม่พงษ์โสภณ)
วัดพลอยกระจ่างศรี(บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)
วัดปากคลองพระอาจารย์
บ้านเตยใหญ่ ย้ายไปหนองทองทราย
วัดจันทร์เรือง
วัดเข็มทอง
บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
บ้านหัวหมอน
บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
บ้านปากคลอง 17
บ้านคลองหกวา
วัดสุนทรพิชิตาราม
บ้านปากคลอง31
วัดโพธิ์แทน
วัดอารีราษฎร์
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
บ้านคลอง 24
บ้านคลอง 23
บ้านปลายคลอง 22
บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)