O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 51 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโ …

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 51 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ …

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 Read More »

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 จำ …

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 Read More »

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ครุภัณฑ์)

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (คุรุภัณฑ์) …

แบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ครุภัณฑ์) Read More »