ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเข้

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
ตรวจราชการ การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ.โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ อ.ปากพลี จ.นครนายก

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะกระชาย

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ.โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อ.เมือง จ.นครนายก

ชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ
ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายอภิชัย ซาซุม รองผอ.สพป.นครนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทองหลาง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ.โรงเรียนวัดทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลอง ๓๓

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ.โรงเรียนบ้านคลอง ๓๓ อ.บ้านนา จ.นครนายก

ประชุมติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
พร้อมด้วย นายอภิชัย ซาซุม รอง ผอ.สพป.นครนายก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดนครนายก
โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
พร้อมด้วยนางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

การจัดงานแถลงข่าวและการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ ของจังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดงานแถลงข่าวและการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์
ของจังหวัดนครนายก เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

วันที่ ๖ พฤษถาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
พร้อมด้วย นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ณ.ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สนง.สกสค.จังหวัดนครนายก

ประชุมปฏิบัติการ ( Workshop ) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก
เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ( Workshop ) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ด้วยการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
พร้อมด้วยนายอภิชัย ซาซุม รองผอ.สพป.นครนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ณ.ห้องประชุมวังกระโจม สพป.นครนายก อาคาร ๒