ดร.ณัชญานุช สุดชาดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน

นายเสรี ขามประไพ
นายเสรี ขามประไพ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - 4 ตุลาคม 2565