เผยแพร่ผลงานคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก(Active Learning) สำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2564
ข้อมูลนักเรียน DMC
ปีการศึกษา 2565

เอกสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก

สถิติผู้เข้าชม