รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์

นางนกรณ์ชนก พรมมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก

นางพีรภาว์ บุญเพลิง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก

นายถาวร สังออน

ผุ้อำนวยการอำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา

รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุตธรรมาราม

นางลัดดาวัลย์ คำเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย

นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก

นายไพฑูรย์ จันทะโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณวิทยา

นายจเร แดงโสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี

นายสุราช หงษ์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร

นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง

นางสาววาสนา พวยอ้วน

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์

นางสาวกนกวรรณ การุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา

ว่าที่ ร.อ.รณกฤต รัตนสิหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา

นายเชาวลิต สีชัยลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรัง

นายมณีชัย ชูราษี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

นายพัฒนาการ จิตรมิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน

นางพรวิภา เชยกลิ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา

นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพราหมณี

นางสาวรตนพร พนมพร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ

นางพิชัย แก้วสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดตะเคียน

นางจารุวรรณ จันทะเวียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม

นางปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์

โรงเรียนวังทิพย์พันธาราม

นางศิริวรรณ เสนารักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบกเขียว

นานายธนวัฒน์ เครือละม้าย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อย

นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทราย

นางสาวเพ็ญนภา บุญตา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร

นายสิทธิชัย คำเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหอย

นางพีรภาว์ บุญเพลิง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเจริญ

นางสาวกัญญาณัฐ พันธ์ผลไร่

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวัน

ว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พันธ์งาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตูม

นายวุฒิชัย พันธ์งาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหมือง

นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังดอกไม้

นางสาวธนภัทร จีรพรชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเขาแก้ว

นายไพฑูรย์ จันทะโชติ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลอง 3 (วิทยา)

นางวาสนา บานเย็น

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม

นายสัมพันธ์ ญาณสุธี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)

นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล

ผู้อำนายการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์

นางเสาวรภย์ ญาณสุธี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว

นายสัมพันธ์ ญาณสุธี

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลาง

นางสำราญ รักอิสระ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31

รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนา

นายขจรจำนงค์ เจริญศิริ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองจรรยา

นายสิริชัย เล็กเขตร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)

นางสาวภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)

รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก

นางสาวละอองดาว พรายงาม

ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

นายอดิศร เทพเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ

นายเสมอพงษ์ บำรุงจิตต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรี

นางสาวกุลณัฐ เหมราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง

นางสาวอรุณวรรณ สุบิน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม

นางสาวภรทิพย์ มั่นทอง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพาน

รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย

นายไพโรจน์ ศรีสว่าง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือ

นายชัยวัฒน์ จันทัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33

นายเอนก แก่นเผือก

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสะอาด

นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันจาม

นางวิยะดา เขาพระจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม

นายวิลาศ เสมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง30

นายคมศักดิ์ หวานขม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ

นางสาวภัชรพร เจดีย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา

นางวงเดือน คงศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะพิกุล

นางอธิชา คะประสบ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย

นายสมชาย ทาสี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

นายอาณัติ แซ่โค้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73

นางพัชรินทร์ พืชสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม

นางสาววณิดา ปัถมัง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวากยาว

นางสาวบุษบา อามีน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ

นางปราณี วาดเขียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14

นางรสิตา กุดแถลง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล

นางอรวรรณ อยู่ดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช

นายรังสิวุฒิ ป่าโสม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง30

นายชัยวัฒน์ จันทัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31

นายสุนทรหงษ์ วรนุช

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน

นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎ์บำรุง

นายคมศักดิ์ หวานขม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพลูรังสรรค์

นางพัทยา เจริญศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

นายสุวรรณ สีหาอาจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษี

นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง

นางศิริพร เชื้ออินทร์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง

นางปรียาภรณ์ เฉลิมสุขศรี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง22

นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22

นางชูศรี ศักดิ์ระพี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง17

นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง23

นายรังสิวุฒิ ป่าโสม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์

นางสาวสวรรค์ สมสาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 1

นางรสิตา กุดแถลง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน

นายศุรชัย สกุลขอเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงษ์

นางสาวนิมิตรา บุญสมบัติ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 24

นางไลลา เก็มกาแมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหกวา

นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีราษฎร์

นางสมหมาย เกสร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)

นายสุขสันติ โพสุวัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม

นางสุวิมล ใจขำ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์

นางมุกดา โชติธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์

นางมาเรียม ประไพ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่

นางสาววิรัชนี สุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่่

นายวันชัย เกตุวัลห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพลี(ชุมชนวัดเกาะหวาย)

นางสาวอัจฉรา ศรีมูล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนบ้านหัวหมอน

นายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพร็ช

นายอัครเดช จันลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

นางทรงศิลป์ สังออน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน

นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา

นางสาวกนกวดี จันทร์งาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง

นางสาวพรดา อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู 2504

นางสาวรัตติกาล แสนสุข

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย

นางเพ็ญผกา อัตตเจริญวงศ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาด