ประวัติสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เลขที่ 182/89 ถนนสุวรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก มีอาคารปฏิบัติงาน 2 อาคาร อาคารที่ 1 ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีกลุ่มงานทั้งหมด 10 กลุ่ม กลุ่มที่ปฏิบัติงานที่อาคาร 1 มีจำนวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มนโยบายและแผน 3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 6.หน่วยตรวจสอบภายใน 7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลแทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9.กลุ่มกฏหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร 2 เป็นอาคาร ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ถนนนครนายก - รังสิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีกลุ่มปฏิบัติงาน 1 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีภารกิจการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น