คณะกรรมการ กตปน.

ดร.ณัชญานุช สุดชาดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

นายจำลอง เรียงศรีเจริญ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ื้นฐานของรัฐ

นายอนุรักษ์ ไวยศิลป์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายวินัย อ่ำประเวทย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาประฐมวัย

นายสวัสดิ์ เดชกัลยา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางณัฏฐนันท์ นวนสำเนียง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นายบุญชิต รอดแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นายประเวช สุขประสงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายบัญชา รัตนมาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา