นาย อภิชัย ซาซุม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 – ปัจุบัน

นายสมชาย นาคนัด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 – ปัจุบัน

นางสาวจิรชยา คงแสนคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 – ปัจุบัน

สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 27 ตุลาคม 2565

นาย พงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 – 27 ตุลาคม 2565